Regulamin

§ 1 Postanowienia wstępne
Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży płatnej i
nieodpłatnej prowadzonej przez Katarzynę Mercer, bedącą samozatrudnioną i
prowadzącą działalność online pod nazwą Katarzyna Mercer – Odkryj sienie na
nowo, z siedzibą w Broxburn (Szkocja).
§ 2 Definicje
1.Sprzedawca oznacza Katarzynę Mercer, która prowadzi działalność, siedziba w
Broxburn, Szkocja, email adres: [email protected]. Sprzedawca posługuje się
językiem polskim i językiem angielskim.
2.Klient – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami
prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może
być Umowa sprzedaży.
3.Platforma edukacyjna – miejsce na stronie www.katarzynamercer.com, gdzie klient
ma dostęp do zakupionych treści szkoleniowych.
4.Konto Klienta – oznacza indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony na
jego rzecz przez Sprzedawcę, w ramach platformy edukacyjnej.
5.Login – oznacza indywidualne oznaczenie Klienta, przez niego ustalone,
składające się z ciągu znaków literowych, cyfrowych lub innych, wymagane wraz
z Hasłem do założenia Konta Klienta w platformie edukacyjnej.
6.Hasło – oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych, wykorzystywanych
w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta na platformie edukacyjnej.
7.Użytkownik – osoba korzystająca z Serwisu, w tym w szczególności uzyskująca
Dostęp do Usługi w Serwisie odpłatnie bądź bez uiszczania opłaty. Użytkownikami
mogą być jedynie osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności
prawnych.
8 Serwis – serwis internetowy znajdujący się pod adresem internetowym
www.katarzynamercer.com
9.Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną w ramach Serwisu obejmująca
dostęp do bezpłatnej lub odpłatnej prezentacji materiałów, świadczoną na zasadach
określonych w niniejszym Regulaminie.
10.O uzyskaniu dostępu do Usługi Użytkownik zostanie niezwłocznie poinformowany
wraz z informacją o dokonanej transakcji poprzez pocztę elektroniczną na adres e-
mail podany w procesie rejestracji.

11.Materiały szkoleniowe – oznaczają treści cyfrowe udostępniane przez
Sprzedawcę za pośrednictwem strony internetowej, które mogą być przedmiotem
umowy sprzedaży.
12.Regulamin – oznacza niniejszy regulamin.
13.Strona internetowa oznacza strony internetowe, pod którymi Sprzedawca
prowadzi platforme edukacyjna, www.katarzynamercer.com
14.Płatności za dostęp do usługi płatnej można dokonać dostępnymi w Serwisie
metodami.

§ 3 Wymagania techniczne
Do korzystania z platfromy edukacyjnej, w tym przeglądania asortymentu oraz
składania zamówień na Produkty, niezbędne są:
a. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetowa,
b. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
c. włączona obsługa plików cookies.
§ 4 Informacje ogólne
1.Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi
odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu serwisu
spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub
niekompatybilnością serwisu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

 1. Przeglądanie asortymentu Platformy edukacyjnej nie wymaga zakładania Konta.
  Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie
  platfromy edukacyjnej możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z
  postanowieniami w Regulaminie albo przez podanie niezbędnych danych
  osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania
  Konta.
 2. Ceny podane na platformie są podane w funtach brytyjskiech i są cenami brutto
  (uwzględniają podatek VAT). Ponadto jest również możliwość zapłacenia w
  złotówkach po skontaktowaniu się że sprzedawcą.
  4.Wszelkie prawa do platformy edukacyjnej, w tym majątkowe prawa autorskie,
  prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, strony
  internetowej platformy edukacyjnej, należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich
  może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz za
  zgodą Sprzedawcy wyrażoną na piśmie.
  5.Korzystanie z Usługi i poszczególnych Produktów może być bezpłatne lub
  odpłatne.

6.W celu złożenia zamówienia na platformie edukacyjnej za pośrednictwem Strony
Internetowej oraz w celu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną za
pośrednictwem Strony Internetowej, konieczne jest posiadanie przez Klienta
aktywnego konta poczty elektronicznej.
7.Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz
wykorzystywanie przez Klienta platformy edukacyjnej, Strony Internetowej lub usług
nieodpłatnych świadczonych przez Sprzedawcę, w sposób sprzeczny z prawem,
dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.
8.Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług
świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania
i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci
powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej
zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące
tożsamość korzystających z sieci Internet. Sprzedawca nigdy nie zwraca się do
Klienta z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła.
9.Użytkownik nie posiada praw do kopiowania w całości lub części udostępnianych
w ramach świadczonej Usługi materiałów wideo oraz innych form treści, jak i ich
prezentowania lub rozpowszechniania.
10.Jakiekolwiek próby włamania do Serwisu, oferującego Usługi oraz korzystanie z
nich w sposób niezgodny z Regulaminem lub obowiązującymi przepisami, skutkują
nieodwracalnym zablokowaniem dostępu do Usługi oraz podjęciem stosownych
kroków prawnych. Utrwalanie, kopiowanie, udostępnianie lub ingerencja przez
Użytkownika w treści i materiały zamieszczone w Serwisie są zabronione.
11.Administracja Serwisu zastrzega sobie prawo modyfikowania Produktów i zasad
korzystania z nich w Serwisie z zastrzeżeniem, że Produkty zakupione funkcjonować
będą według zasad i w terminach opisanych w Regulaminie oraz w informacjach o
Produktach w Serwisie, obowiązujących w momencie złożenia zamówienia Dostępu
do Usługi płatnej.

§ 5 Wykonanie umowy sprzedaży
1.Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po
uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia
na platformie edukacyjnej zgodnie z Regulaminem.

 1. Po złożeniu Zamówienia i otrzymaniu opłaty Sprzedawca niezwłocznie potwierdza
  jego otrzymanie oraz jednocześnie realizuje zamówienie.
  § 6 Reklamacje
  1.Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach
  związanych z funkcjonowaniem Usługi.

2.Reklamacje dotyczące transakcji płatniczych dotyczących Dostępu do Usług, o
których mowa w niniejszym Regulaminie, jak również reklamacje dotyczące realizacji
Usługi należy zgłaszać na adres [email protected]
3.Reklamacje Użytkowników rozpatrywane będą przez firmę na bieżąco, jednak nie
później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez firmę zgłoszenia reklamacji.
4.Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika na kontakt podany
przez Użytkownika podczas składania reklamacji.

§ 7 Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez platforme edukacyjna internetowy zawierane są w
  języku polskim, ale jest
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z
  ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i
  dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień
  niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co
  najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem. 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym
  Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa
  polskiego, jak i szkockiego.